Pogoji uporabe

 1.člen

(Uporaba in sprejem teh splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse storitve, ki jih nudi podjetje TAXA d.o.o. Ajdovščina, Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju ponudnik) na portalu Spletna Taxa (v nadaljevanju: storitev), ki je dostopen na domeni http://spletna.TAXA.si (v nadaljevanju: portal).

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s potrditvijo v ustreznem okencu na podstrani portala, ki vsebuje kontaktni obrazec za posredovanje podatkov, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

2. člen

(Nastanek pogodbenega razmerja)

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu odda kontaktne in druge podatke, ki so podlaga za opravo storitve.

 3. člen

(Rok za izvedbo storitve; možnost odstopa od pogodbe)

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v treh (3) delovnih dneh od postavitve vprašanja na forumu ali da bo v enakem roku uporabnika zaprosil za dodatne informacije ali ga obvestil, da od sklenjene pogodbe odstopa ter da storitve ne bo opravil.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da ima ponudnik pravico, da od uporabnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali razjasnitve.

 4. člen

(Odstop od pogodbe)

Ponudnik lahko odstopi od sklenjene pogodbe, ne da bi moral za to navesti razlog, o čemer mora uporabnika obvestiti najkasneje v roku iz 1. odstavka prejšnjega člena.

 5. člen

(Izključitev odgovornosti)

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.

Če uporabnik ponudniku ne bo posredoval vseh potrebnih informacij, na podlagi katerih bi lahko ponudnik uporabniku dal pravilni nasvet, ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

V primeru iz prejšnjega odstavka ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je na podlagi nepopolnih informacij pridobil v okviru storitve.

 6. člen

(Svetovalni forum)

Podatki, ki jih bo uporabnik objavil na svetovalnem forumu (v nadaljevanju forum) bodo vidni vsem uporabnikom zaprtega dela portala Spletna Taxa. Ponudnik ni odgovoren, če uporabnik razkrije informacije, ki bodo škodile njemu ali njegovemu podjetju. S strinjanjem s splošnimi pogoji se uporabnik strinja tudi s splošnimi pogoji uporabe foruma iz 7. člena teh pogojev.

Vsak uporabnik je pred prvo uporabo foruma dolžan prebrati navodila za obnašanje, ki so objavljena na forumu in se jih držati.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravil obnašanja na forumu ukine naročnino za celoten portal brez predhodnega opozorila.

Na svetovalnem forumu lahko poleg izkušenih strokovnjakov odgovarjajo tudi drugi uporabniki portala. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za odgovore kogarkoli drugega razen svetovalcev. Svetovalci imajo poleg svojega imena zapisano tudi ime »TAXA«, kar jih loči od preostalih uporabnikov.

 7. člen

(Pogoji uporabe svetovalnega foruma)

 Uporabnik se zaveda, da:

 1. je vsako vprašanje, ki ga objavi na forumu vidno vsem uporabnikom,
 2. ponudnik ne sprejema odgovornosti, če uporabnik razkrije svojo identiteto oziroma podatke, za katere ne želi, da postanejo javni,
 3. ponudnik ni odgovoren za pravilnost in točnost svojega odgovora, če mu uporabnik ni razkril vseh informacij, ki so ključnega pomena oziroma pomembna za razumevanje samega vprašanja in podajo točnega odgovora,
 4. ima ponudnik pravico, da vprašanja, ki po njegovi presoji presegajo okvir portala in svetovalnega foruma, zavrne in uporabnika napoti na ustreznega svetovalca, ki se bo lahko uporabniku in vprašanju posvetil v meri, ki jo zahtevata,
 5. ponudnik ne jamči, da so odgovori, ki jih posredujejo drugi uporabniki točni in pravilni.

 8. člen

(Prijava na elektronske novice)

S prijavo na portal Spletna Taxa se uporabnik avtomatično prijavi tudi na prejemanje elektronskih novic. Elektronske novice bodo tedensko poslane na elektronski naslov, ki ga uporabnik navede ob prijavi. Od naročnine na elektronske novice se uporabnik lahko kadarkoli odjavi s klikom na aktivno povezavo, ki je del vsake izdaje elektronskih novic. Možnost odjave je ponujena tudi v profilu vsakega uporabnika.

 9. člen

(Oblika in preoblikovanje portala)

 Vse vsebine portala so začasno brezplačne in so dostopne vsem, ki preko obrazca zaprosijo za uporabniško ime in geslo. Po določenem času, ta čas bo določil ponudnik po lastni presoji, bodo vsebine na zaprtem delu portala postale plačljive. Vsem uporabnikom, ki so se včlanili pred plačljivostjo portala bodo v pregled poslani novi pogoji uporabe in nadaljnja navodila. Vsi uporabniki bodo imeli možnost odločitve, če bodo želeli podaljšati naročnino.

 10. člen

(Uporaba avtorskega dela)

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, so avtorska dela. Ponudnik dovoljuje, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne in nepridobitne namene. Vsakršna drugačna ali širša uporaba ni dovoljena.

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik avtorska dela, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, prosto uporablja in gospodarsko izkorišča in da materialne in druge avtorske pravice na teh delih prosto prenaša na tretje osebe. Pri tem je dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.

 11. člen

(povezave na druga spletna mesta)

 Na portalu so objavljene tudi povezave na spletne strani drugih podjetij in organizacij, z namenom omogočitve dostopa do dodatnih virov informacij. Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani katerih povezave je objavil.

 

12. člen

(Privolitev za obdelavo osebnih podatkov)

Uporabnik s potrditvijo Splošnih pogojev daje izrecno osebno privolitev, da TAXA d.o.o., Ajdovščina, Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa direktor Mitja Premrl, vpisane osebne podatke in podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji na portalu oziroma ob prijavi, uporablja za naslednje namene:

  • statistična obdelava,
  • obveščanje po e-pošti o novostih glede storitve in glede portala, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev,
  • obveščanje po e-pošti o ponudbi, akcijah, ugodnostih ponudnika, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev,
  • obveščanje po e-pošti o ponudbah partnerskih podjetij portala, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev.

Ponudnik je dolžan prejete osebne podatke zavarovati skladno z zakonom.

 13. člen

(Informacije, ki jih mora ponudnik zagotoviti na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o elektronskem poslovanju na trgu)

Ponudnik in sedež: TAXA d.o.o. Ajdovščina, Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina

E-naslov (naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): spletna@TAXA.si

Matična številka: 5357047000

Davčna številka: 14796627

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe:

 1. Vpis in oddaja podatkov preko portala
 2. Sprejetje Splošnih pogojev

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila: pred pošiljanjem podatkov na portalu lahko uporabnik vpisane podatke pregleda; pred plačilom zneska, ki ustreza ceni storitve (ob prejemu predračuna), prejme uporabnik spletno povezavo (hiperlink) do podstrani na portalu, na kateri so shranjeni podatki, ki jih je posredoval ponudniku in ki si jih lahko ponovno ogleda.

Pogodbo je možno skleniti v slovenskem jeziku.

 14. člen

(Veljavnost splošnih pogojev; sodna pristojnost)

Ti splošni pogoji veljajo od 1.5.2013 in se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

Ponudnik in uporabnik bosta skušala morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe o storitvi, reševati mirno, če pa to ne bo mogoče, je za odločitev pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika.