SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) IN PRAVILNIKA O IZVAJANJU TEGA ZAKONA

SKLADIŠČENJE BLAGA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI NA ODPOKLIC OZIROMA KONSIGNACIJA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

Novi 9. a člen ZDDV-1 določa, da se za dobavo blaga ne šteje prenos blaga v drugo državo članico, če se prenos opravi v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic in so izpolnjeni naslednji pogoji:

-          blago se odpošlje oziroma odpelje iz Slovenije v drugo državo članico,

-          blago se prepelje z namenom poznejše dobave vnaprej znanemu kupcu,

-          dobavitelj v tej drugi državi nima sedeža dejavnosti ali poslovne enote,

-          dobavitelj mora že v trenutku prevoza razpolagati s podatki kupca in njegovo ID številko za DDV,

-          dobavitelj blaga prenos blaga evidentira v predpisani evidenci in poroča v rekapitulacijskem poročilu,

-          kupec blaga premike blaga evidentira v predpisani evidenci,

-          obdobje za blago na odpoklic ne sme presegati 12 mesecev.

POGOJI ZA OPROSTITEV DDV PRI DOBAVAH BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO

Na podlagi ZDDV-1 in pravilnika se formalni pogoji za oproščene dobave blaga v EU s 1. 1. 2020 zaostrujejo. Za uveljavitev oprostitve je potrebno izpolniti naslednje pogoje:

  1.  Dobava blaga (prenos razpolagalne pravice) je opravljena davčnemu zavezancu iz druge države članice – NESPREMENJENO
  2. Pridobitelj (kupec) je identificiran za DDV v drugi državi članici in je ID številko za DDV sporočil dobavitelju – NOV FORMALNI POGOJ

 Na kakšen način bo FURS to preverjal, v tem trenutku ne vemo, predvidevamo, da bo dovolj, če bo na izdanem računu navedena ID številka kupca.

3. Dobavitelj blaga je o dobavi pravočasno poročal na obrazcu RP-O – NOV FORMALNI POGOJ

 Pravočasno dostavljanje dokumentov (oddaja RP-O obrazca do 20. v mesecu za pretekli mesec)! Če RP-O obrazec ne bo oddan pravočasno, zavezanec ne bo imel pravice do oprostitve!

4. Blago je odposlano ali odpeljano iz države dobavitelja – NOV FORMALNI POGOJ

Domneva, da je bilo blago odposlano ali odpeljano iz države članice dobavitelja, se dokazuje na podlagi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011, kakor spremenjene, in sicer:

V primeru, da blago odpelje ali odpošlje prodajalec (ali nekdo za njegov račun), kar mora prodajalec navesti (npr. na računu) in imeti vsaj dve nenasprotujoči si dokazili, ki sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni drug od drugega ter od prodajalca in pridobitelja (CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz tovora ali račun prevoznika blaga), ALI eno od prej navedenih dokazil in eno od naslednjih dokazil: zavarovalno polico ali bančni dokument, izdan prav tako od neodvisne osebe.

V primeru, da blago odpelje kupec (ali nekdo za njegov račun), pa je potrebno poleg prej navedenih dokazil imeti še pisno izjavo kupca, da je kupec (ali nekdo za njegov račun) blago odpeljal, z navedbo namembne države članice, datuma izdaje, imena in naslova pridobitelja, količine in vrste blaga, datuma in kraja prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa še identifikacijske številke prevoznih sredstev in identifikacije osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja. Izjavo mora kupec dostaviti dobavitelju najpozneje 10. dan meseca po mesecu dobave.

 Ker se tudi FURS zaveda, da bo v praksi težko dokazati domneve v skladu s 45.a členom Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011, kakor spremenjene (pridobivanje dokazov od dveh neodvisnih oseb), je v Predlogu Pravilnika ZDDV-1 omilil pogoje, tako da davčni zavezanec, ki ne razpolaga z dokazili, ki jih predpisuje izvedbena uredba, lahko dokazuje dobavo z računom, dokazili o plačilu, naročilnico, sklenjenimi pogodbami o dobavi ipd.

Kako bo preverjanje FURS potekalo v praksi, bo pokazal čas. Zaenkrat je pomembno, da razpolagate s potrjenim CMR (od vseh treh strani) oziroma izjavo (NOVO), če blago odpelje kupec, ter da pravočasno dostavite dokumente, tako da bomo o dobavi lahko poročali v predpisanem roku, pri čemer morate razpolagati z veljavno ID številko za DDV pridobitelja (kupca).

NOVA UREDITEV ZA ZAPOREDNE DOBAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI (NOVI 20. A ČLEN ZDDV-1)

Zaradi različnih praks v nacionalnih zakonodajah držav članic je namen tega člena poenotenje pravil obdavčevanja prometa blaga med državami članicami v primeru, ko je isto blago predmet več zaporednih dobav, pri tem pa je le enkrat prepeljano iz ene države članice v drugo državo članico. Pogoji za uveljavitev so, da so vključene vsaj tri osebe, blago gre iz ene države članice v drugo le z enim prevozom, prevoz mora biti opravljen neposredno iz države članice dobavitelja (1. v verigi) v državo članico kupca (zadnjega v verigi) in vse dobave so znotraj EU.

Nova ureditev ne vpliva na poenostavitev, ki velja pri pravih tristranskih poslih.

POLEG 22% IN 9,5% DDV SE UVAJA NOVA, NIŽJA STOPNJA, IN SICER 5%

Nova 5% stopnja se uvaja za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.