REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

-        gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),

-        prostori za goste pri sobodajalcih,

-        kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

 

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:

-        gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),

-        sobodajalci,

-        nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in

-        upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

 

Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra posreduje:

-        zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v Poslovni register Slovenije, ali

-        pooblaščena oseba, ki jo zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga.

 

Zavezanec predloži predlog za vpis, spremembo ali izbris nastanitvenega obrata v/iz registra neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

 

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v register v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018.

 

AJPES poziva zavezance, ki bodo vpis v register opravili osebno na izpostavi AJPES, da si pred obiskom izpostave pridobijo uporabniško ime za dostop do portala AJPES. Uporabniško ime in urejena pooblastila bodo vsi zavezanci potrebovali za elektronsko poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v aplikacijo eTurizem.

 

Nov sistem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah »eTurizem« bo na portalu AJPES vzpostavljen 1. decembra 2017. Zavezanci za poročanje o gostih in prenočitvah so gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe, katerih nastanitveni obrati so vpisani v register. Zavezanci bodo po novem poročali podatke samo AJPES prek spletne aplikacije »eTurizem« oziroma spletnega servisa, in sicer za namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Podatki se ne bodo več poročali ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Zavezanci za poročanje o gostih in prenočitvah:

-        dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah (najpozneje v 12 urah po prihodu gosta) in

-        mesečno poročajo statistične podatke.

 

Zavezanci, ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam (t.i. »novi zavezanci«) s poročanjem pričnejo z dnem, ko je nastanitveni obrat vpisan v register.

Zavezanci, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam prek starega sistema, morajo v prehodnem obdobju (od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018) podatke začeti poročati prek spletne aplikacije »eTurizem« ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register (torej s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 bo poročanje možno samo še prek portala AJPES.

VIR: AJPES in AJPES