SPREMEMBE ZAKONOV, KI SE UPORABLJAJO OD 1.1.2018 DALJE

Z novim letom, torej s 1.1.2018, se začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Spremembe in dopolnitve Zakonov so bile objavljene v Ur. listu št. 69/17 dne 8.12.2017.

Poglejmo nekaj novosti, ki jih navedene spremembe prinašajo.

1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO –2O ):

- v 67. c členu se spreminjajo pogoji za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pogoji pri izpolnjevanju ( besedilo '' ki dve zaporedni davčni obdobij ne izpolnjuje pogojev po tem poglavju '' se po novem glasi '' katerega povprečje prihodkov, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, dveh zaporednih davčnih obdobij presega 150.000 eur )

- v 67. d členu se dodajo novi odstavki, ki govorijo o povezanih osebah

- v 67. e členu pa se v prvem odstavku doda besedilo, da normirani odhodki priznajo v višini 80 % priznanih prihodkov, vendar ne več kot 40.000 eur oziroma 80.000 eur.

2.    Zakona o dohodnini ( ZDoh-2S ):

- v 44. členu so spremembe, ki se nanašajo na službeno potovanje v tujini ali začasni napotitvi na delo v tujino

- dodan je nov člen 45. a, ki govori o posebni davčni osnovi – napotitvi na čezmejno opravljanje dela

- spremenjen je 48. člen, in sicer 9. odstavek, ki govori o davčni osnovi in prihodkih ter 14. Odstavek, ki govori o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter izpolnjevanju pogoje za tak način ugotavljanja davčne osnove

- v 59. členu je sprememba v višini normiranih odhodkov  ( 80 % oziroma maksimalno 40.000 ali 80.000 eur)

- v 68. členu se spremeni 2. odstavek, ki govori o opravljanju dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika

- v 111. členu, ki govori o splošno olajšavi je tretji odstavek spremenjen in se nanaša na spremembo izračuna splošne olajšave zavezancem, ki dosegajo dohodke do 11.116,37 eur oziroma do 13.316,83 eur. Zaradi navedene spremembe v tem členu, sledijo spremembe še v 113. členu, 118. členu, 127. členu in 131. členu Zakona

3.    Zakona o davčnem postopku ( ZDavP-2K ):

- sprememba 19. člena, ki govori o razkritju podatkov upravičeni osebi

- sprememba 4. odstavka 89. člena, ki govori o obnovi davčnega postopka

- spremenjena sta 2. in 3. odstavek 303. člena, ki govori o prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi

- 311.a člen je spremenjen, govori pa o uveljavljanju normiranih stroškov ali dejanskih stroškov pri nerezidentih

4.    Zakona o davčnem potrjevanju računov ( ZdavPR-A ):

- v Zakonu je največja sprememba pri uporabi vezane knjige izdanih računov. Ta se lahko sedaj tudi po 31.12.2017 uporablja. Imetniki računa lahko sedaj preverijo račun pri davčnem uradu ali je bil potrjen v roku 60 dni in ne samo v roku 30 dni.

- dodane pa so nove točke v 18. členu, ki govori o davčnih prekrških, torej po novem je davčni prekršek tudi če, pravna oseba ne sprejme internega akta ali navede v njem neresnične podatke ter v predpisanem roku davčnemu organu ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

 

Vse naveden spremembe so bile objavljene v uradnem listu št. 69 /2017  dne 8.12.2017, povezava do uradnega lista pa je tukaj.